Rejestr skarg i wniosków

                

Zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie  pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.

 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania (art. 64. § 1 kpa), a jeśli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wzywa się wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64. § 2 kpa).

 

 

Rejestr skarg i wniosków
              znajduej się w kancelarii szkoły.

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-13 14:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2010-02-19 09:37:41)