Przedmioty działalności dyrektora

Dyrektor szkoły:

 

Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

 

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 • w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Ponadto dyrektor szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • realizuje uchwały rady szkoły (rady rodziców) oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-21 09:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2011-09-22 11:47:33)