Status placówki

 

Uchwała Nr V/103 /99 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Koszalinie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 art.58 ust. 1 , 2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 i Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 , poz. 153 i Nr 141 , poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 , poz. 759 nr 162 poz. 1126 art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego oraz art. 18 ust. ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74 ,1996 r. Nr 58 poz. 261 , 1996 r. Nr 106 poz.496 , 1996 r. Nr 132 poz.622 1997 r. Nr 9 poz. 43 , 1997 Nr 123 poz. 775 , 1997 r. Nr 107 poz. 686 , 1997 Nr 113 poz 734 , 1997 r. Nr 106 poz. 679 , 1998 r. Nr 115 poz. 1014 , 1998 r. , Nr 162 poz. 1126 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową Nr 6 w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 3 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej “szkołą”.
§ 2
Do obwodu szkoły należą ulice wykazane w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 3
Organizację szkoły określa statut placówki.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Kęsik

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 10:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 10:07:21)